Amenzi


Amenzile pentru “DISCRIMINARE” majorate la cererea UE

autor: FrontPress 28.03.2013
egalitateGuvernul a adoptat ieri o ordonanţă de urgenţă care include noi prevederi referitoare la prevenirea și sancţionarea tuturor formelor de discriminare. Odată cu intrarea în vigoare a actului normativ, cuantumul amenzilor contravenţionale pentru diferitele forme de discrimare a fost mărit.
Guvernul a adoptat ieri Ordonanța de Urgență pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.
Proiectul de act normativ a fost elaborat la presiunile instituțiilor europene, care constataseră că termenul de transpunere în legislația națională a normelor de la nivelul UE expiraseră. Mai mult, Comisia Europeană intrase într-o primă fază a unui demers pre-contencios la adresa României, care risca astfel plata unor penalități pentru întârzierea cu care opera modificările legislative.
Comisia Europeană a atras atenţia autorităţilor române cu privire la neconformitatea legislaţiei naţionale române cu Directiva 2000/43/CE cu privire la implementarea principiului tratamentului egal între persoane indiferent de originea rasială sau etnică iar România s-a angajat să soluţioneze aspectele sesizate de Comisie până la jumătatea anului 2013, fapt ce face necesară modificarea şi completarea în regim de urgenţă a OUG nr.137/2000”, arată Guvernul.
Conform prevederilor ordonanței, „prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe baza de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenența la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice”.
Încălcarea acestor prevederi constuie contravenţii și se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 30.000 lei, dacă discriminarea vizează o persoană fizică, respectiv cu amendă de la 2.000 lei la 100.000 lei, dacă discriminarea vizează un grup de persoane sau o comunitate.
Sumele prevăzute sunt chiar și de peste 12 ori mai mari față de cele menționate în vechiu act normativ, în care amenda era de la 400 lei la 4.000 lei, dacă discriminarea vizează o persoana fizică, respectiv de la 600 lei la 8.000 lei, dacă discriminarea vizează un grup de persoane sau o comunitate.
România risca plata unor penalităţi
Proiectul fusese supus dezbaterii publice de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) în 16 martie.
Conform notei de fundamentare, scopul legislaţiei în materia combaterii discriminării este acela de a asigura tuturor persoanelor perspective egale şi echitabile de acces la oportunităţile disponibile în societate, egalitatea în drepturi fiind un principiu fundamental al drepturilor omului, transpus atât la nivel legislativ cât şi la nivelul politicilor publice.
În ceea ce privește schimbările preconizate odată cu intrarea în vigoare, inițiatorul legislativ a menționat explicit corelarea amenzilor contravenţionale, prin mărirea cuantumului acestora, în vederea eliminării oricărei diferenţe de tratament sancţionator între criteriile protejate de directivele antidiscriminare, precum şi al realizării scopului preventiv al acestor norme.
Urgența cu care a fost emisă ordonanța este justificaTă prin faptul că termenul pentru transpunerea corectă şi completă în legislaţia naţională a actelor normative la nivel european în materie a expirat.
„Prin scrisoarea de punere în întârziere în cauza 2012/2009 Comisia Europeană a atras atenţia autorităţilor române cu privire la neconformitatea legislaţiei naţionale române cu Directiva 2000/43/CE cu privire la implementarea principiului tratamentului egal între persoane indiferent de originea rasială sau etnică”, arată nota de fundamentare.
„Prin acest document Comisia a declanşat împotriva României prima fază a etapei pre-contencioase în constatarea neîndeplinirii obligațiilor de stat membru, în conformitate cu dispozițiile art. 258 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, care prevede că „în cazul în care Comisia consideră că un stat membru a încălcat oricare dintre obligaţiile care îi revin în temeiul tratatelor, aceasta emite un aviz motivat cu privire la acest aspect, după ce a oferit statului în cauză posibilitatea de a-şi prezenta observaţiile. În cazul în care statul în cauză nu se conformează acestui aviz în termenul stabilit de Comisie, aceasta poate sesiza Curtea de Justiţie a Uniunii Europene”, se subliniază în documentul CNCD.
„Angajarea răspunderii României pentru încălcarea obligaţiilor de a transpune Directiva 2000/43/CE poate avea ca rezultat plata unei sume forfetare cât şi a unor penalităţi cu titlu cominatoriu, în conformitate cu art.260 alin.(3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, potrivit căruia „în cazul în care sesizează Curtea printr-o acţiune în temeiul articolului 258, considerând că statul respectiv nu şi-a îndeplinit obligaţia de a comunica măsurile de transpunere a unei directive adoptate în conformitate cu o procedură legislativă, Comisia poate indica, în cazul în care consideră necesar, cuantumul sumei forfetare sau al penalităţii cu titlu cominatoriu care urmează a fi plătită de statul respectiv şi pe care îl consideră adecvat situaţiei”, precizează inițiatorul legislativ.
Care sunt modificările operate
Principalele intervenţii legislative cuprinse în cadrul prezentei OUG se referă la excepții la faptele de discriminare și corelarea amenzilor.
introducerea excepţiei de la discriminarea directă, ca şi principiu general, aşa cum este aceasta prevăzută de Directiva 2000/43/CE şi implicit abrogarea din cadrul OUG nr.137/2000 a dispoziţiilor ce prevedeau o asemenea excepţie cu caracter special;
modificarea dispoziţiilor care reglementează excepţii de la acţiunile care constituie, potrivit legii, fapte de discriminare, care erau de natură a putea fi interpretate ca aplicându-se şi discriminării directe;
eliminarea prevederilor ce se îndepărtau, în opinia Comisiei, de la noţiunea de discriminare indirectă şi de la definiţia acesteia, împiedicând aplicarea testului justificării în cazurile de discriminare indirectă, aşa cum prevede Directiva 2000/43/CE;
corelarea amenzilor contravenţionale cu cele instituite de OUG nr.83/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, prin mărirea cuantumului acestora, în vederea eliminării oricărei diferenţe de tratament sancţionator între criteriile protejate de directivele antidiscriminare, precum şi al realizării scopului preventiv al acestor norme;
reglementarea momentului de împlinire a termenului de prescripţie a aplicării sancţiunii contravenţionale a amenzii de către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. De Mădălina Prundea – Digi 24

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu